fbpx

Đoạn mã lập trình trong macOS cho thấy Apple sẽ mang Face ID lên các máy Mac