fbpx

THU CŨ – ĐỔI MỚI

Bản giá tham khảo Thu củ – đổi mới iPhone (26/1)

7 Plus lên 8 Plus chỉ 2tr…
7 Plus lên X chỉ 3tr…
7 Plus lên Xs chỉ 4tr…
7 Plus lên Xs max chỉ 7tr…
7 Plus lên iP 11 chỉ 7tr…
7 Plus lên iP 11 Pro chỉ 15tr…
7 Plus lên iP 11 Pro max chỉ 15tr…
7 Plus lên iP 12 chỉ 15tr…
7 Plus lên iP 12 Pro chỉ 22tr…
7 Plus lên iP 12 Pro max chỉ 24tr…

8 Plus lên X chỉ 2tr…
8 Plus lên Xs chỉ 3tr…
8 Plus lên Xs max chỉ 5tr…
8 Plus lên iP 11 chỉ 5tr…
8 Plus lên iP 11 Pro chỉ 9tr…
8 Plus lên iP 11 Pro max chỉ 13tr…

8 Plus lên iP 12 chỉ 13tr..
8 Plus lên iP 12 Pro chỉ 21tr…
8 Plus lên iP 12 Pro max chỉ 23tr…

X lên Xs chỉ: 1tr..
X lên Xs max chỉ: 4tr…
X lên iP 11 chỉ: 4tr…
X lên 11 Pro chỉ: 8tr…
X lên 11 Pro max chỉ: 11tr…
X lên iP 12 chỉ: 11tr…
X lên iP 12 Pro chỉ: 20tr…
X lên iP 12 Pro max chỉ: 22tr…

Xs lên Xs max chỉ 2tr…
Xs lên iP 11 chỉ 2tr…
Xs lên iP 11 Pro chỉ 6tr…
Xs lên iP 11 Pro max chỉ 9tr…
Xs lên iP 12 chỉ 11tr…
Xs lên iP 12 Pro chỉ 18tr…
Xs lên iP 12 Pro chỉ 20tr…

Xsmax lên iP 11 chỉ 1tr…
Xsmax lên iP 12 chỉ 9tr…
Xsmax lên iP 12 Pro chỉ 16tr…
Xsmax lên iP 12 Pro max chỉ 18tr…

iP 11 lên iP 12 chỉ 8tr…
iP 11 lên iP 12 Pro chỉ 15tr…
iP 11 lên iP 12 Pro max chỉ 17tr…

iP 11 Pro lên iP 12 chỉ 4tr…
iP 11 Pro lên iP 12 Pro chỉ 12tr…
iP 11 Pro lên iP 12 Pro max chỉ 14tr…

iP 11 Pro max lên iP 12 Pro max chỉ 12tr…

– – – – – – – –